Beleidsplan

Missie

Stichting Jongerenhuis Ederveen ziet het als haar missie om vanuit haar christelijk diaconale perspectief hulp te bieden aan kwetsbare jongvolwassenen in hun toegroeien naar zelfstandigheid. Binnen de grenzen van wat haalbaar en/of wenselijk is wil de stichting open staan voor iedereen, ongeacht identiteit en nationaliteit.

Visie

Stichting Jongerenhuis Ederveen wil naast de ander staan. Op basis van gelijkwaardigheid wordt er hulp geboden en wordt er een vertrouwensrelatie opgebouwd met gasten. De hulp heeft als doel om te voorkomen dat kwetsbare jongeren verder afglijden. Het streven is om de huidige leefsituatie te stabiliseren en/of te verbeteren. Daarom stimuleren en motiveren we onze gasten om op eigen niveau hun zelfstandige plaats in de maatschappij in te nemen. Stichting Jongerenhuis Ederveen streeft ernaar om mensen niet afhankelijk te maken van hulpverlening en wil uitstroom naar een regulier leven zo veel mogelijk bevorderen.

Strategie & doelstelling

In het jongerenhuis zullen 6-8 zit-/slaapkamers worden gerealiseerd die sociaal verhuurd zullen worden. Jongeren dienen daarom over een minimaal eigen inkomen te beschikken zoals een (parttime) baan of een vorm van studiefinanciering. Zorg en begeleiding aan de gasten wordt verleend vanuit Stichting Jongerenhuis Ederveen. In het jongerenhuis zal een woongedeelte worden ingericht voor een beheerdersechtpaar.

Het jongerenhuis is een interkerkelijk initiatief en word gesteund door diaconieën, fondsen, gemeente, woningstichtingen, provincie, bedrijven en particulieren.

Doelstelling van de stichting is om met behoud van eigen identiteit midden in de samenleving en haar jongerenproblematiek te staan. Daarbij wil zij de continuïteit van zorg waarborgen en cohesie in de achterban bewerkstelligen. Verder wil zij de draagbaarheid van de werkdruk bewaken en bekendheid bij haar doelgroep en stakeholders bevorderen. Het belangrijkste doel is om jaarlijks een aantal gasten die op individuele aandachtsgebieden groei hebben doorgemaakt en zodoende beter voorbereid zijn om zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren ook daadwerkelijk te laten doorstromen naar zelfstandig wonen elders.

Het kerndocument met onze visie en missie kunt u hier inzien .